/apispaces/{apiSpaceId}/analytics/sms/outbound

Retrieve the SMS channels outbound analytics.